Category

Ниско градба Охрид
Врз основа на член 37-е од Законот за Јавните претпријатија, член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор,  член 22 и член 23 од Законот за работни односи и Согласноста од Градоначалникот на општина Охрид Константин Георгиески бр. 09-9364/2 од 26.10.2020 година, Директорот на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид го објавува следниот Ј А...
Read More
Оглас за пополнување на работно место со постапка за унапредување – Раководител на Одделение – Асистент за подршка на Директорот Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници ( Службен Весник на Република Македонија бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 14/20)...
Read More
Оглас за пополнување на работно место со постапка за унапредување – Предводник Спушти пријава
Read More
Оглас за пополнување на работно место со постапка за унапредување – Контролор Спушти пријава
Read More
Оглас за пополнување на работно место со постапка за унапредување – Раководител на Сектор за канализација Спушти пријава
Read More
Оглас за пополнување на работно место со постапка за унапредување – Стручен соработник Спушти пријава
Read More
Оглас за раководител на сектор на финансии, сметководител, комерција interen-oglas-2-1 Пријава priJava-na-oglas-za-unapreduvane-sektor-finansii-1
Read More
Известување Согласно препораките на Владата  за преземање на мерки за превенција против ширење на вирусот   COVID 19 ги известуваме сите корисници на услугите на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД, дека во наредниот период дирекцијата ќе работи со намален обем . Работата ќе се одвива непречено со препорака за намалено присуство на странки ,освен за странките кои имаат проблем по...
Read More