ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид
ПРИЈАВА НА ДЕФЕКТИ 075231408 / СМЕТКОВОДСТВО 075265045 / СМЕТКИ, ФАКТУРИ и ONLINE плаќање 071351667

Известувања .

Важни известувања поврзани со Нискоградба Охрид

Ј А В Е Н О Г Л А С бр. 04/2024 за прием на работници на неопределено време

Ј А В Е Н О Г Л А С – https://niskogradba-ohrid.mk/wp-content/uploads/2024/07/3.-Javen-Oglas-04-2024-za-DJU-i-PTL-vo-JP-NISKOGRADBA-OHRID.pdf Пријава за прием на работа – https://niskogradba-ohrid.mk/wp-content/uploads/2024/07/3.2.-Пријава-за-прием-на-работа.doc
Read More

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2024 за пополнување на работно место со постапка за унапредување

https://niskogradba-ohrid.mk/wp-content/uploads/2024/01/Interen-oglas-unapreduvanje-vozac-na-tovarno-vozilo.docx https://niskogradba-ohrid.mk/wp-content/uploads/2024/01/priЈava-na-oglas-za-unapreduvaњe-na-davatel-vozac-tovarno-vozilo.docx
Read More

ОДЛУКА за избор на кандидати по Јавен оглас број 1/2024

https://niskogradba-ohrid.mk/wp-content/uploads/2024/01/2.-Odluka-za-izbor-na-kandidat-za-vrabotuvanje-po-javen-oglas-1-2024.docx
Read More

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 85/2024

https://niskogradba-ohrid.mk/wp-content/uploads/2024/01/85_2024-Јавно-претпријатие-за-изградба-одржување-реконструкција-на-локални-патишта-и-хидротехнички-објекти-Нискоградба-Охрид-Охрид_MK-1.doc https://prijava.aa.mk/#/announcementDetails/3860
Read More

Ј А В Е Н О Г Л А С бр. 1/2024 за прием на работник на неопределено време

https://niskogradba-ohrid.mk/wp-content/uploads/2024/01/3.-Javen-Oglas-1-2024-za-DJU-i-PTL-vo-JP-NISKOGRADBA-OHRID.docx https://niskogradba-ohrid.mk/wp-content/uploads/2024/01/2.1-Пријава-за-прием-на-работа-1-2024.docx
Read More

Ј А В Е Н О Г Л А С бр.701/2023 за прием на работник на неопределено време

ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид објавува оглас за вработување на 1 ( еден ) административен службеник од Група I, подгрупа II на следната позиција: КДР0102Г01049, Самостоен референт – одговорен благајник –...
Read More

Ј А В Е Н О Г Л А С бр. 1/2023 за прием на работници на неопределено време

3. Javen Oglas 1-2023za DJU i PTL vo JP NISKOGRADBA OHRID 3.2. Пријава за прием на работа Oglas 1-2023                                                                                 
Read More

Ј А В Е Н О Г Л А С бр. 2/2022 за прием на работници на неопределено време

Врз основа на член 37-е од Законот за Јавните претпријатија, член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор,  член 22 и член 23 од Законот за работни односи и Согласноста...
Read More

Ј А В Е Н О Г Л А С бр. 1/2021 за прием на работници на неопределено време

Врз основа на член 37-е од Законот за Јавните претпријатија, член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор,  член 22 и член 23 од Законот за работни односи и Согласноста...
Read More

ОСНОВАЊЕ .

Јавното Претпријатие НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид е основано со Одлука на Советот на општина Охрид, заведена под број 07-999/4 од 29.04.2010 година. Врз основа на наведената Одлука, извршено е регистрирање во ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, со Решение под бр. 30320100001540 од 08.06.2010 година. Управниот одбор на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид, донесе Статут, заведен под бр. 01-2/1 од 12.05.2010 година и Ценовник заведен под бр. 03-3/1 од 12.05.2010 година, за кои Претпријатието доби согласност од Советот на општина Охрид. ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид е претпријатие основано од општина Охрид и неговата основна дејност е насочена кон изградба на комунални објекти за течности, односно изградба на дистрибуциони цевоводи за транспорт на течности и придружни објекти и структури коишто се составен дел на овие системи, тука спаѓа:

Санација и поплочување на локални патишта и улици

Средување на јавни површини, поставување и одржување на хоризонтална и вертикална сигнализација, и друго

Изградба на:

канализациони системи, вклучувајќи и поправка,
колектори за отпадни води,
пумпни станици.

Испорака на време

Врвен квалитет испорачан на време

ОРГАНИЗАЦИЈА.

Внатрешната организација на Јавното претпријатие се заснова и поаѓа од потребите за рационално користење на средствата на трудот и постигнување поволни резултати во процесот на работа. ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид, во согласност со статутарните одредби и правилникот за организација и систематизација е организирано на ниво на сектори и тоа: Управниот одбор на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид, донесе Статут, заведен под бр. 01-2/1 од 12.05.2010 година и Ценовник заведен под бр. 03-3/1 од 12.05.2010 година, за кои Претпријатието доби согласност од Советот на општина Охрид. ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид е претпријатие основано од општина Охрид и неговата основна дејност е насочена кон изградба на комунални објекти за течности, односно изградба на дистрибуциони цевоводи за транспорт на течности и придружни објекти и структури коишто се составен дел на овие системи, тука спаѓа:

Дирекција- Работоводен орган.

Директор- работоводен орган.
Помошник директор за оперативно- технички работи.
Помошник директор за правни, заеднички работи и човечки ресурси
Советник на директорот

Сектор за заеднички работи

Одделение за јавни набавки
Одделение за финансиско – сметководствени работи

Сектор за правни работи

Одделение за правни работи
Одделение за управување со човечки ресурси

Сектор за технички работи

Одделение за планирање планирање, инвестиции и развој
одделение за безбедност и здравје при работа

Сектор за механизација

Одделение за водовод и канализација
Оделение за градежна механизација и возен парк

Сектор за водовод и канализација

Одделение за водовод и канализација
Одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта

Електронско плаќање .

Електронско плаќање на сметки за физички лица

Брзо, лесно и сигурно ќе може да се платат заостанатите или тековните фактури, како и други долгови, без никаква провизија. Корисниците кои имаат повеќе водомери, може да ги групираат во сопствениот профил и ќе имаат преглед на сите трошоци на едно место. Услугата е наменета за физички лица.

За креирање на кориснички профил на веб-страницата www.eniskogradbaohrid.mk потребно е да се внесе корисничкиот број. Понатаму, при секоја регистрација, корисникот ќе добива детален увид во сите трошоци, во секое време од денот. Со новата услуга корисниците имаат можност да ги избегнат каматите за задоцнето плаќање и да не се грижат за пристигнувањето на сметките.

Најава на систем за електронско плаќање

ОГЛАСИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ.

Најава на систем за јавни набавки

Галерија.

Поважни контакти.

Централа

046 260 298

Цистерна за чистење и пријава на дефекти

075/  23 14 08

Сметководство и финансии

Винета Стојаноска 075265045

Илче Каневчев - Одговорно лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост.

076/ 278-328

Директор - Александар Трпеноски - работоводен орган

aleksandartrpenosking@gmail.com

Советник на директорот за комерцијални работи и техничка припрема - Љубен Буџакоски дипл.маш.инг

Тел: 078/ 23 46 47 Е-маил: ljubenbudzakosking@gmail.com

Помошник на директорот за оперативно-  технички работи - Нина Трендафилова дипл.хид.инг

Тел. 075/ 22 04 24 E-mail: ninatrendafilovang@gmail.com

Помошник директор за финансиско правни работи - Гоце Ѓоршески Дипл. економист

Тел: 075 / 29 10 07 Е-маил: gocegjorshesking@gmail.com

Одделение за планирање, инвестиции и развој

Одделение за планирање, инвестиции и развој -Сектор општи, правни работи и човечки ресурси - Раководител на сектор   М-р Сашо Донев 

Одделение за општи и правни работи - Раководител на Одделение - Марјан Трендафилоски дипл. правник

Тел. 075/ 46 37 12 Е-маил: marjantrendafilosking@gmail.com

Раководител на одделение за управување со човечки ресурси - Илче Каневчев дипл. политиколог

Тел: 076/ 27 83 28 Е-маил: ilcekanevchevng@gmai.com

Сектор за финансии, сметководство и комерција - Раководител на сектор - Весна Николоска Ристовска

Тел: 076/ 27 83 30 Е-маил:vesnanristovskang@gmail.com

Сектор за канализација - Раководител на сектор - Владо Цветкоски

Тел: 075/ 408 630  Е-маил:vladocvetkosking@gmail.com

Одделение за одржување на канализациона мрежа, градба на нови и реконструкција на постоечки делови од канализационна мрежа

Одделение за фекално и атмосферско одржување

Сектор за канализационни објекти, инсталации , улици  и патишта - Раководител на сектор - Николче Ѓоргиески , дипл.хид.инг

Тел: 075/ 46 37 08  Е-маил:nikolcegjorgijesking@gmail.com

Сектор за механизација - Раководител на Сектор за механизација - Боби Еленчески дипл. сообр. инг

Тел: 076/ 23 10 54  Е-маил:bobielencesking@gmail.com и
Игор Серафимоски 072313879  igorserafimovsking@gmail.com

Наплатна Служба и ONLINE плаќање

Јусуф Мена 071351667

Контакт форма .

Охрид

  • Ј.П. НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид Адреса ул. "Железничка" б.б. 6000 Охрид
  • ngcoveckiresursi@gmail.com / niskogradbajavnost@yahoo.com
  • 046 260 298