Објавување на Ј А В Е Н
О Г Л А С бр. 7/2020 за прием на работници на неопределено време

Врз основа на член 37-е од Законот за Јавните претпријатија, член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор,  член 22 и член 23 од Законот за работни односи и Согласноста од Градоначалникот на општина Охрид Константин Георгиески бр. 09-9364/2 од 26.10.2020 година, Директорот на ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид го објавува следниот

Ј А В Е Н   О Г Л А С  бр. 7/2020

за прием на работници на неопределено време

            ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид објавува оглас за вработување на 4 ( четири ) даватели на јавна услуга  и 3 ( три ) помошно технички лица на следнаве позиции:

 1. КДР 0305 Б02 046 –  Контролор – 1 ( еден ) извршител;

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните:

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена  способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

 • образование: најмалку ниво на квалификации  IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование,
 • работно искуствонајмалку две години работно искуство во струката.
 • КДР 0405 A01 006Доставувач на сметки – 1 ( еден ) извршител;

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните:

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена  способност за работното место.

Посебни услови:

 • образование: најмалку ниво на квалификации  4, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование,
 • работно искустводве години работно искуство.
 • КДР 0403 А01 003 – Доставувач на стоки и материјали – 1 ( еден ) извршител;

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните:

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена  способност за работното место.

Посебни услови:

 • образование: најмалку ниво на квалификации  4, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четиригодишно средно образование,
 • работно искустводве години работно искуство.
 • КДР 0305 Б01 029 – Инженер за проектни активности и развој1 ( еден ) извршител;

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните:

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена  способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

 • образование: стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен  VI Б степен,
 • работно искуствосо/без работно искуство.
 • КДР 0305 В01 013 – Одржувач на канализациона мрежа1 ( еден ) извршител;

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните:

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена  способност за работното место.

Посебни услови:

 • образование: најмалку ниво на квалификации 1 или основно образование;
 • работно искуствонајмалку една година работно искуство во струката.
 • КДР 0401 А03 012 – Општ работник – 1 ( еден ) извршител;

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните:

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена  способност за работното место.

Посебни услови:

 • образование: најмалку ниво на квалификации 1 или основно образование;
 • работно искуствобез работно искуство.
 • КДР 0305 Б03 019 – Управувач на градежни машини – 1 ( еден ) извршител;

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните:

Општи услови:

 • да е државјанин на Република Северна Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена  способност за работното место,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

Посебни услови:

 • образование: најмалку ниво на квалификации  IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование,
 • работно искуствонајмалку една година работно искуство во струката,
 • Б категорија за управување со моторни возила.

Кандидатите за вработување се пријавуваат на јавниот оглас преку пополнување на пријава и приложување на докази за исполнување на условите за работното место. Пријавата за вработување кандидатите можат да ја подигнат во ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид.

            Кандидатите кон пријавата треба да приложат во оригинал:

 • Државјанство,
 • Доказ за општа здравствена способност за работното место и
 • Доказ за завршено образование,
 • Доказ за работно искуство ( стаж ) и
 • Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

            Јавниот оглас трае 5 дена од денот на неговото објавување во дневниот печат.

Датум на публикување: 31.10.2020 год. – Краен рок на пријавуување: 05.11.2020 год.

Ненавремените и некомплетни Пријава и документи нема да се разгледуваат. Пријавата со комплетните документи кандидатите можат да ја достават директно во архивата на Јавното претпријатие заклучно со последниот ден до 15.00 часот или по пошта во затворен плик со назнака „За оглас бр. 7/2020 “ на адреса ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид, ул. Железничка  бб, 6000 Охрид.

                                                                        ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид

                                                 Директор,

                                                                                         Бесник Османи

https://niskogradba-ohrid.mk/wp-content/uploads/2020/10/3.-Javen-Oglas-za-DJU-i-PTL-vo-JP-NISKOGRADBA-OHRID-30.10.2020-god..docx