Сектор за канализација

III. Сектор за канализација 

Во овој сектор се врши изготвување на инвестиционо-техничка документација (основни проекти) за објектите за фекална , атмосферска канализација и друго , се издаваат стручни мислења по детални урбанистички планови и други стручни мислења; изградба и одржување на фекална и атмосферска канализациона мрежа, изведување на нови приклучоци на правни и физички лица, стопанисување со секундарната канализациона мрежа во градот и приградските населби, нејзино одржување (функционално и градежно), редовно одржување на линиите-чистење, механичко и со пумпи, преглед на пумпни станици и механичка и електро опрема.

Секторот е организиран во три одделенија :

III. 1. Одделение за стручни (технички) работи

Во рамки на ова одделение  се следните надлежности

-Изработка на техничка документација (идејни и основни проекти ) за објекти кои се во делокругот на работа на претпријатието и по барање на Локалната самоуправа на Општина Охрид

– Припрема на техничка документација за приклучување на објекти од физички и правни лица на фекална и атмосферска канализација

-Издавање на  мислења за одведување на отпадни фекални и атмосферски води од урбанистички локалитети на подрачјето на Општина Охрид

-Вршење увид во проектна документација и издавање на  мислења преку електонскиот систем за приклучување на објектите на улична фекална и атмосферска канализација

-Учество    во јавни расправи – стручни консултации по нацрт детални урбанистички планови во делот на изготвување на основните решенија за канализација на град Охрид

-Изготвување на потребната  инвестиционо – техничка документација за изведените градежни и други работи.                                     
– Континуирана техничка и компјутерска поддршка на останатите сектори во претпријатието преку изготвување на разни писмени барања и дописи до соодветни претпријатија и фирми.

III.2. Одделение за одржување на канализациона мрежа, градба на нови и реконструкција на постоечки делови од канализациона мрежа

Во ова одделение се извршуваат следните активности:

– Изведба на улична фекална канализација со објекти на неа по барање на Локалната Самоуправа на Општина Охрид.

– Изведба на улична атмосферска  канализација со објекти на неа по барање на Локалната Самоуправа на Општина Охрид

-Вршење на увид по барање на физички и правни лица за приклучување на објектите на улична фекална и атмосферска канализациона мрежа

-Изведба на приклучоци за физички и правни лица на на улична фекална и атмосферска канализациона мрежа

-Реконструкција на постоечка  фекална и атмосферска канализациона мрежа (цевководи, шахти , сливници и друго)

III.3. Одделение за  фекално и атмосферско одржување 

Надлежностите на ова одделение се однесуваат на 

– Редовен преглед на функционирањето на уличната фекална канализација 

– Редовен преглед на функционирањето уличната атмосферска канализација  

– Редовното одржување со механичко и машинско чистење на уличната фекална канализација 

  – Редовното одржување со механичко и машинско чистење на уличната  атмосферска  канализација   

  – Интервенции на отклонување на дефекти и застои на уличната фекална и атмосферска канализација по пријава на граѓани во текот на 24 часа,

– Редовен преглед на функционирањето на пумпните станици за фекална канализација,

– Редовно одржување на  механичката и електро опремата во пупните станици  во текот на 24 часа.