Сектор за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта

IV. Сектор за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта

Во овој сектор спаѓаат надлежностите на санација и поплочување на локални патишта и улици ,средување на јавни површини, поставување и одржување на хоризонтална и вертикална сигнализација, и друго.

Секторот е организиран во две одделенија :

 IV.1. Одделение за градежно одржување

Во одделението за градежно одржување се следните надлежности

– Санација и поплочување со бекатонски елементи на локални патишта и улици

– Санација и поплочување со камени коцки на локални патишта и улици

– Градежни активности за санирање на улици после отклонување на дефект на улична водоводна и канализациона мрежа

– Доведување на нивелета на улица на капаците од  шахтите на  водоводна и канализациона мрежа 

– Градежни активности за одржување и санација на објектите од претпријатието

IV.2. Одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта

Одделението за канализациони објекти, инсталации и патишта ги опфаќа следните надлежности:

– Изведба на хоризонтална сигнализација на локални патишта, улици-хоризонтално обележување на улици.

-Одржување на хоризонтална сигнализација на локални патишта, улици – поставување и замена на столпчиња и конуси

– Монтажа и демонтажа на забавувачи на сообраќај

– Монтажа и демонтажа на вертикална  сообраќајна сигнализација – сообраќајни знаци  на локални патишта и улици

– Одржување на вертикална сообраќајна сигнализација – сообраќајни знаци  на локални патишта и улици