Сектор за механизација

V.Сектор за механизација 

Во овој Сектор се врши  одржување на градежните машини и транспортните средства, услуги на транспорт на другите организациони делови.

Секторот е организиран во две одделенија :

V.1. Одделение за одржување на  механизација и возила

Во ова одделение се врши 

-Редовно, превентивно и инцидентно  одржување на лесните, моторни возила, 

-Редовно и  превентивно одржување на транспортните возила

-Редовно, превентивно одржување на градежните машини и другата наменска опрема

-Инцидентно  одржување – отстранување на дефекти  на лесните, товарните возила, градежните машини, транспортните возила и другата наменска опрема

V.2. Одделение за експлоатација на возниот парк

Во Одделението за експлоатација на возниот парк  се врши 

-Управување со лесни моторни возила,

-Управување со  товарни возила заради  опслужување на другите сектори за остварување на нивните активности,

-Управување со   градежни машини заради  опслужување на другите сектори за остварување на нивните активности,

-Управување со  наменски возила и опрема заради  опслужување на другите сектори за остварување на нивните активности.