Органи за управување

Органи на управување во ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД – Охрид се:

≠          УПРАВЕН ОДБОР, составен од 5 членови, со мандат од 4 години, кои ги именува и разрешува Советот на општина Охрид;

≠          НАДЗОРЕН ОДБОР ( Одбор за контрола на материјално – финансиско работење ), составен од 5 члена, со мандат од 4 години, кои ги именува и разрешува Советот на општина Охрид;

≠          ДИРЕКТОР, со мандат од 4 години, кој го именува и разрешува Градоначалникот на општина Охрид.