Објавување на интерен оглас за пополнување на работно место со унапредување 20.01.2020