ЈП НИСКОГРАДБА ОХРИД - Охрид
  (046) 260 298

Поважни телефони

Централа

046/260-298

Дежурен тел.

076/ 278-328

Цистерна

075/231-408 

Мобилен Техничар-  дежурен

072 265- 894

Одговорно лице за комуникација со граѓани

кои имаат одреден вид и

степен на попреченост.

Илче Каневчев

076/278-328

 

Дирекција - работоводен орган

ВД Директор- работоводен орган

 • Гоце Ѓоршески дипл.екон.

Помошник на директорот за оперативно-  технички работи

 • Љубен Буџакоски, дипл.маш.инг
 • Тел.+389(0)78 234-647
 • e-mail:/   email:ljubenbudzakoski@niskogradba-ohrid.mk

Помошник директор за правни, заеднички работи и човечки ресурси

Советник на директорот

РАКОВОДИТЕЛИ ПО СЕКТОРИ 

1. Сектор за правни работи

 • Раководител на сектор за правни работи.

1.1 Одделение за правни работи

 • Раководител на Одделение за правни работи
 • Марјан Трендафилоски дипл. правник
 • Тел.+389(0) 75 463-712
 • e-mail:/   e-mail:marjantrendafiloski@niskogradba-ohrid.mk

1.2 Одделение за управување со човечки ресурси

 • Раководител на одделение за управување со човечки ресурси
 • Илче Каневчев дипл. политиколог
 • Тел.+389(0)76 278-328
 • e-mail:/   e-mail: ilchekanevchev@niskogradba-ohrid.mk

2.Сектор за заеднички работи

 • Раководител на сектор за заеднички работи
 • Никола Икономовски дипл.инг.арх.
 • Тел.+ 389(0) 75 363-444
 • e-mail:/  e-mail: nikolaikonomovski@niskogradba-ohrid.mk

2.1 Одделение за јавни набавки

 • Раководител на одделение за јавни набавки
 •  
 • Тел.+389(0) 75 291-007
 • e-mail:/   e-mail:gocegjorsheski@niskogradba-ohrid.mk

2.2 Одделение за финансиско-сметководствени работи

 •  Раководител на одделение за финансиско сметководствени работи
 • Весна Николоска Ристовска дипл. економист
 • Тел.+389(0) 076 278-330
 • e-mail:/   e-mail: vesnanristovska@niskogradba-ohrid.mk

3. Сектор за технички работи

 •  Технички раководител
 • Нина Трендафилова, дипл.хид.инг
 •  Тел. +389(0) 75 220-424 
 •  e-mail:/  e-mail:ninatrendafilova@niskogradba-ohrid.mk

3.1 Одделение за планирање, инвестиции и развој

 • Раководител на одделение за планирање, инвестиции и развој

3.2 Одделение за безбедност и здравје при работа

 • Раководител на одделение за безбедност и здравје при работа и заштита на животна средина.

4.   Сектор за водовод и канализација

 • Раководител на сектор за водовод и канализација
 • Николче Ѓоргиески , дипл.хид.инг
 •  Тел. +389(0) 75 463-708 
 • email:/  email:nikolcegjorgijeski@niskogradba-ohrid.mk

4.1 Одделение за водовод и канализација

 • Раководител на одделение за водовод и канализација
 • Ѓоко Довлев геодетски техничар
 • Тел. +389(0) 75 231-411
 • e-mail:/  e-mail:gjokodovlev@niskogradba-ohrid.mk

4.2  Одделение за канализациони објекти, инсталации улици и патишта

 • Раководител на одделение за канализациони објекти, инсталации, улици и патишта
 

5. Сектор за механизација

 • Раководител на Сектор за механизација
 • Боби Еленчески дипл. сообр. инг
 • Тел. +389(0) 76 23 10 54 
 •  e-mail:/  email: bobielencheski@niskogradba-ohrid.mk   

5.1 Одделение за водовод и канализација

 • Раководител на одделение за водовод и канализација
 • Трајче Вељаноски 
 • Тел. +389(0) 75 231-412
 • e-mail:/   e-mail trajceveljanoski@niskogradba-ohrid.mk

5.2 Одделение за градежна механизација и возен парк

 • Раководител на одделение за градежна механизација и возен парк
 • Благоја Грозданоски дипл. маш. инг.
 • Тел. +389(0) 75 34 43 19
 • e-mail: blagojagrozdanoski@niskogradba-ohrid.mk

6. Одговорен на Наплатна Служба

 • Горан Ристески , дипл. економист
 • Тел. +389(0) 76 27 83 29; +389(0) 46 26 02 98
 • e-mail: goranristeski@niskogradba-ohrid.mk
 

 

Мај '18

ПВСЧПСН
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Поважни тел.

Централа

046/260-298

Дежурен тел.

075/231-408

Цистерна

075/231-408